De Limburgeritus rukt op

Geplaatst: 16 mei 2015 in actualiteit, politiek
Tags:

Sjoemelpartij 2Het begon met Jos van Reij, die z’n dubieuze praktijkjes uitoefende in het bronsgroen eikenhout, waar ze traditiegetrouw wel van wanten weten.
De macht corrumpeert.
De ritselende (en inmiddels geheel terecht veroordeelde) Noord-Hollandse gedeputeerde Ton Hooijmaijers, 50+er Henk Krol die het o.a. niet al te nauw nam het met de pensioenafdrachten van de medewerkers van z’n homo-periodiekje, strafpleiter Bram Moskowicz die een kolerezooi maakte van z’n administratie en uit het tableau geflikkerd werd.
Het kan niet op.
Ook boven de rivieren krijgen we de smaak aardig te pakken.
Beschamend, hoe besturend Nederland uit de bocht vliegt.
Maar je kunt , een bewijs van goed gedrag telt in Den Haag kennelijk niet, nog altijd lijsttrekker van een politiek partijtje worden
De nieuwste pluche-plakker die met z’n water naar de dokter kan, is de Bussumse burgemeester Henk Heijman. Nota bene beoogd burgervader van het fusiegedrocht Gooise Meren.
Maar daar kan uiteraard, gezien de recente ontwikkelingen, geen sprake meer van zijn.
Lees het epistel van de gezamenlijke Bussumse oppositiepartijen Hart voor Bussum, de Gooise Ouderenpartij en Partij voor Bussum en huiver.

“De burgemeester is aan de raad verantwoording schuldig over het door hem gevoerde bestuur”
Gemeentewet artikel 180, lid 1
De Gemeentewet is een omvangrijk document met 96 pagina’s en 291 artikelen. De bijbel voor raadsleden, burgemeesters, wethouders en griffiers. Want in de Gemeentewet staan de kaders voor hun handelen. Zo is ook geregeld hoe het zit met de woonplaatsvereiste van de burgemeester. Daar kan geen misverstand over bestaan: artikel 71 zegt dat de burgemeester zijn werkelijke woonplaats in de gemeente heeft en alleen de gemeenteraad voor ten hoogste één jaar hiervoor ontheffing kan verlenen. Daar speelt de Commissaris van de Koning geen rol in, noch de minister van Binnenlandse Zaken.
Op 2 juli 2013 treedt dhr. Heijman aan als burgemeester van Bussum. Hij wordt door de Com-missaris van de Koning, dhr. Remkes, gepresenteerd als fusiedeskundige, een man die Bussum succesvol moet leiden naar een gemeentelijke herindeling. In gesprekken met fractievoorzitters van alle partijen laat hij weten dat hij nog zijn huis moet verkopen en er worden met hem afspraken gemaakt om hem tegemoet te komen inzake dubbele woonlasten. Ook in een interview met GooiTV in oktober 2013 (kijk op YouTube) geeft hij aan dat hij zijn eigen huis nog moet verkopen en geeft hij aan “ik kom in elk geval deze kant op”.
Op 5 juni 2014 (bijna één jaar na zijn aantreden) meldt dhr. Heijman tijdens een fractievoorzittersoverleg dat hij met dhr. Remkes heeft besproken dat hij niet gehouden is aan de vereiste om binnen één jaar in Bussum te wonen. Dit wordt als een mededeling tijdens de rondvraag gepresenteerd. Later blijkt in de notulen (opgesteld door de griffier) te zijn opgenomen dat er namens de raad een brief uitgaat naar dhr. Remkes met het verzoek om de burgemeester niet te houden aan zijn verhuisplicht. Bovenstaande is een overtreding van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 2002 (RvO), artikel 5a lid 4. Daarin staat dat het seniorenconvent (agendacommissie/fractievoorzittersoverleg) zich beperkt tot “procedurele zaken rond de raads- en commissievergaderingen, het vaststellen van de agenda en de vergaderdata…”. In een fractievoorzittersoverleg mogen geen inhoudelijke besprekingen plaatsvinden en geen besluiten worden genomen. De VNG is daar ook heel duidelijk over. Besluitvorming is exclusief voorbehouden aan de raad 1). Verder is hier sprake van valsheid in geschrifte omdat notulen zijn opgesteld die niet overeenkomen met wat er feitelijk gezegd is. Dit is een overtreding van Art. 225, lid 1 Wetboek van strafrecht: “Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft…”.

1 “De VNG is van mening dat het presidium voor wat betreft de inhoudelijke aspecten van het raadswerk een ondergeschikte rol dient te vervullen omdat anders het gevaar bestaat dat er binnen de raad een nieuw bestuursorgaan wordt gecreëerd, hetgeen in strijd is met de Grondwet, die het primaat immers expliciet bij de raad legt (artikel 125 lid 1 Grondwet).”

Op 13 juni 2014 verstuurt de griffier een brief naar dhr. Remkes met het verzoek namens de fractievoorzitters om dhr. Heijman niet te houden aan de verhuisplicht. Deze brief is niet van tevoren voorgelegd aan de fractievoorzitters of de raad. Deze brief is ook niet achteraf toegestuurd aan de raad. De brief is uitsluitend ondertekend door de griffier. Dit laatste is een overtreding van de Gemeentewet, artikel 32a, waarin staat dat stukken die van de raad uitgaan ondertekend worden door de burgemeester en medeondertekend door de griffier. Als de burgemeester niet kan tekenen dan tekent zijn vervanger. Ook is het een overtreding van de Gemeentewet artikel 180. Daarin is geregeld dat een burgemeester verantwoording schuldig is aan de raad en alle inlichtingen geeft die de raad nodig heeft om haar taak uit te oefenen. Verder is het een overtreding van de Gedragscode burgemeester en wethouders Bussum, artikel 5, waarin staat dat de burgemeester alle raadsleden tijdig en in gelijke mate informeert.
Op 14 augustus 2014 stuurt minister Plasterk een brief aan dhr. Remkes waarin hij aangeeft in te stemmen met het voorstel van dhr. Remkes om dhr. Heijman niet te houden aan zijn verhuisplicht. Dit is een overtreding van de Gemeentewet artikel 71, waarin staat dat alleen de raad voor ten hoogste één jaar hiervoor ontheffing kan verlenen 2).

2 De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen waarmee geregeld kan worden dat de Commissaris van de Koning de burgemeester de ontheffing van de woonplaatsvereiste met tweemaal een jaar kan verlengen in een bijzonder geval, maar na advies te hebben ingewonnen bij de gemeenteraad. Dit amendement heeft echter geen kracht van wet omdat het nog door de Eerste Kamer moet worden behandeld. Ook is niet bepaald wat “een bijzonder geval” is. Men kan zich afvragen of financiële redenen een bijzonder geval zijn. Ook een fusie kan geen bijzonder geval zijn. Eerder een reden om wél in de gemeente te wonen omdat een fusie veel tijd en energie vergt en juist van een burgemeester vraagt dat hij in de gemeente woont en precies weet wat zich daar afspeelt.

Op 3 september 2014 stuurt dhr. Remkes een brief aan de fractievoorzitters, met afschrift van de brief van dhr. Plasterk van 14 augustus 2014. Deze brief (met afschrift van de brief van dhr. Plasterk) wordt niet aan de raad of de fractievoorzitters ter kennisgeving gestuurd door dhr. Heijman. Dat gebeurt pas op verzoek van enkele fracties in april 2015. Dit is een overtreding van de Gemeentewet, artikel 74, waarin geregeld is dat alle aan de raad gerichte stukken door of namens de burgemeester worden geopend en terstond aan de raad ter kennis worden ge-steld. Het is ook een overtreding van de Gemeentewet, artikel 180. Daarin is geregeld dat een burgemeester verantwoording schuldig is aan de raad en alle inlichtingen geeft die de raad nodig heeft om haar taak uit te oefenen. Verder is het een overtreding van de Gedragscode burgemeester en wethouders Bussum, artikel 5, waarin staat dat de burgemeester alle raad-sleden tijdig en in gelijke mate informeert.
Dhr. Heijman geeft aan dat hij op 19 november 2014 tijdens een fractievoorzittersoverleg (na afloop van de agendacommissie) melding heeft gedaan van de ontvangst van de brieven van dhr. Remkes en dhr. Plasterk. Hiermee impliceert hij dat het fractievoorzittersoverleg (in casu de raad) akkoord is om hem niet te houden aan de verhuisplicht én akkoord is met doorbetaling van pensionkosten, vergoeding woon-werkverkeer en maaltijdvergoeding tot 1 januari 2016. Echter, er is geen enkel bewijs dat er een fractievoorzittersoverleg heeft plaatsgevonden. Van dat overleg is geen uitnodiging en er is geen agenda. Wel zijn er notulen, die echter pas in april 2015 zijn verspreid. Deze notulen zijn nooit vastgesteld. De notulen van de agen-dacommissie van diezelfde avond zijn op 28 november 2014 verstuurd, echter zonder de notulen van het fractievoorzittersoverleg dat aansluitend zou zijn gehouden. Gevraagd naar het oorspronkelijke mailtje waarin die notulen gestuurd zijn naar de fractievoorzitters, kan de griffie alleen het mailtje van 28 november produceren, dus zonder de notulen van het fractievoorzittersoverleg. Hier is sprake van een ernstig vermoeden van valsheid in geschrifte (overtreding art.225, lid 1 Wetboek van strafrecht). Notulen lijken pas achteraf te zijn opgesteld, niet (tijdig) verstuurd aan de deelnemers van het overleg en ook niet vastgesteld. Verder is ook hier sprake van overtreding van artikel 5a, lid 4 van het RvO (in het fractievoorzittersoverleg mogen alleen procedurele zaken worden besproken en worden geen besluiten genomen want daar is het primaat van de raad). De vermelding dat de vergoedingen (pensionkosten, kosten woon-werkverkeer, maaltijden) daarmee tot 1 januari 2016 doorloopt staat niet in de brief van dhr. Remkes, noch in de brief van dhr. Plasterk. De vergoedingen zijn een zaak tussen gemeenteraad en burgemeester. Hiermee overtreedt dhr. Heijman artikel 225, lid 1 Wetboek van strafrecht (valsheid in geschrifte) en de Gedragscode burgemeester en wethouders artikel 4, lid 2, waar gesteld wordt dat een burgemeester zich houdt aan het beleid dat is vastgesteld met betrekking tot onkostenvergoedingen en declaraties.
De brieven van dhr. Remkes en dhr. Plasterk worden pas in april 2015 aan de raad ter kennis gesteld en ook pas nadat de raad daar om heeft gevraagd. Dit is een overtreding van de Gemeentewet, artikel 180. Daarin is geregeld dat een burgemeester verantwoording schuldig is aan de raad en alle inlichtingen geeft die de raad nodig heeft om haar taak uit te oefenen. Verder is het een overtreding van de Gedragscode burgemeester en wethouders Bussum, artikel 5, waarin staat dat de burgemeester alle raadsleden tijdig en in gelijke mate informeert.
Op 21 april 2015 stuurt dhr. Heijman een brief naar de raad m.b.t. zijn woonplaatsvereiste. In diezelfde week geeft hij een interview (op eigen verzoek) aan de Gooi- en Eemlander over dit onderwerp. Hiermee schendt dhr. Heijman de geheimhouding van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van 26 maart 2015 waar dit onderwerp in beslotenheid is be-sproken. Geheimhouding m.b.t. deze vergadering is pas op 30 april 2015 door de commissie opgeheven. Het naar buiten brengen van hetgeen besproken is op 26 maart 2015 is een over-treding van de Gedragscode burgemeester en wethouders artikel 5, lid 3 waarin staat dat de burgemeester verplicht is tot geheimhouding over gegevens waarvan hij het geheime of vertrouwelijke kent of redelijkerwijs moet vermoeden. Het is ook een overtreding van de Gemeentewet artikel 86, lid 1, waar staat: “De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de commissie haar opheft”.
Bij zijn aantreden geeft dhr. Heijman aan dat hij zijn huis nog moet verkopen (en herhaalt dat op GooiTV). Onomstotelijk is vastgesteld dat dhr. Heijman op moment van zijn benoeming tot burgemeester van Bussum géén koophuis had in Oost Gelre, de gemeente waar hij tot dat moment burgemeester was. Op 30 april 2015 verklaart hij aan een journalist (waar getuigen bij aanwezig waren) dat hij bedoelde dat hij nog een huis in Frankrijk had. Hier is sprake van misleiding, onjuist informeren en mensen bewust in een verkeerde veronderstelling laten leven met als doel daar zelf (financieel) beter van te worden. Dit zijn overtredingen van artikelen 227 a en b van het Wetboek van Strafrecht. Artikel 227a gaat over het opgeven van onware gegevens: “Hij die, anders dan door valsheid in geschrift, opzettelijk niet naar waarheid gegevens ver-strekt aan degene door wie of door wiens tussenkomst enige verstrekking of tegemoetkoming wordt verleend, wordt, indien het feit kan strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijze moet vermoeden dat de verstrekte gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn of eens anders recht op die verstrekking of tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur van een dergelijke verstrekking of tegemoetkoming…”. Artikel 227b (verplichting gegevens te verstrekken) zegt: “Hij die, in strijd met een hem bij of krachtens wet-telijk voorschrift opgelegde verplichting, opzettelijk nalaat tijdig de benodigde gegevens te verstrekken, wordt, indien het feit kan strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijze moet vermoeden dat de gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn of eens anders recht op een verstrekking of tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur van een dergelijke verstrekking of tegemoetkoming…”

Op basis van de door dhr. Heijman gegeven informatie hebben de fractievoorzitters toegestemd in het vergoeden van pensionkosten, reiskosten woon-werkverkeer en het verstrekken
van een maaltijdvergoeding 3). Hierdoor maakt dhr. Heijman onterecht gebruik van de voorzieningen in de Regeling Rechtspositie burgemeesters, waarvan de huisvestingsvoorzieningen specifiek zijn uitgewerkt in een circulaire van het ministerie van BZK van 1 november 2011. Deze circulaire is er op gericht om heel helder en eenduidig aan te geven hoe er in dergelijke situaties dient te worden omgegaan met het vergoeden van kosten. Doel is om z.s.m. te voldoen aan de plicht van de Gemeentewet dat de burgemeester woont in de gemeente. De circulaire geeft ook aan dat een gemeente “geen ruimte heeft voort een eigen afweging”. Met andere woorden: een gemeente heeft geen enkele ruimte om af te wijken van de Regeling Rechtspositie burgemeesters en de voorschriften uit de circulaire.
3 Voor de goede orde dient vermeld te worden dat de raad nooit een besluit heeft genomen om dhr. Heijman in zijn eerste jaar als burgemeester ontheffing te geven van de woonplaatsvereiste. Impliciet is dat gebeurd door de fractievoorzitters maar het is nooit geformaliseerd. De raad is in deze dus buiten-spel gezet en de burgemeester was in overtreding van Gemeentewet artikel 71, lid 1

Er is sprake van overtreding op de volgende punten:
• er kan alleen sprake zijn van een vergoeding als er dubbele woonlasten zijn
• voorwaarden voor dubbele woonlasten zijn dat sprake is van een eigen huis in de oude gemeente, dat deze daadwerkelijk te koop staat én dat de burgemeester huisvesting heeft in de nieuwe gemeente (dhr. Heijman had geen eigen woning in Oost Gelre én hij heeft vanaf zijn benoeming nooit in Bussum gewoond)
• pensionkosten kunnen niet worden verstrekt omdat geen sprake is van huisvesting in Bussum
• reiskosten woon-werkverkeer hadden nooit mogen worden vergoed omdat de burgemeester er zelf voor heeft gekozen niet in Bussum te gaan wonen
• bovendien kunnen pensionkosten en kosten woon-werkverkeer nooit gelijktijdig worden vergoed omdat pensionkosten veronderstellen dat de burgemeester in de gemeente woont en dus niet in aanmerking komt voor reiskosten woon-werkverkeer
• de maaltijdvergoeding is geen onderdeel van de Regeling Rechtspositie burgemeester en had dus nooit verleend mogen worden
• pensionkosten en kosten woon-werkverkeer mogen maximaal één jaar worden vergoed (omdat de burgemeester geacht wordt binnen één jaar in de gemeente te wonen)

Verder is sprake van overtreding van de Gedragscode burgemeesters en wethouders Bussum van artikel 4, lid 2. Ook hier zijn de artikelen 227 a en b Wetboek van strafrecht van toepassing.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s